BORNE SULINOWO - EX WERHMAHT & SOVIET SECRET BASE

BORNE SULINOWO - MIASTO, KTÓREGO NIE BYŁO

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

In 1936, a comprehensive military town for German artillery was established here. Urban planners of the Reich have thought of everything: general villas, barracks and entertainment places, like the officers' casino and concert hall. Here, General Rómml's troops trained, which later fought on sands of Africa. In 1945, the city disappears from all official maps. Only forest areas were in its place. Borne Sulinowo along with the surrounding adjoins settled Soviet soldiers. The former German complex was founded dynamically operating military unit. In addition to residential buildings and barracks, there was a place for nuclear weapons magazines. Up to now, in the forests you can find shelters after ballistic missile launchers. Source: Wikipedia

Templatemo Pic 1

W 1936 roku powstało tu kompleksowe miasteczko militarne dla niemieckiej artylerii. Urbaniści Rzeszy pomyśleli o wszystkim: willach generalskich, koszarach i miejscach rozrywki, jak kasyno oficerskie i sala koncertowa. Tutaj ćwiczyły oddziały gen. Rómmla, które później toczyły walki na piaskach Afryki. W 1945 roku miasto znika ze wszystkich oficjalnych map. W jego miejscu figurowały tylko tereny leśne. Borne Sulinowo wraz z okolicznymi przyległościami zasiedlili radzieccy żołnierze. W dawnym niemieckim kompleksie powstała dynamicznie działająca jednostka wojskowa. Obok zabudowań mieszkalnych i koszar, znalazło się miejsce na magazyny broni nuklearnej. Do dziś w lasach można znaleźć schrony po wyrzutniach rakiet balistycznych. Zrodlo: Wikipedia

Video:

...and gallery (2015):


Location:

Pic 3